Strona: Egzaminy / Ośrodek Kształcenia Lotniczego PRz w Jasionce

Egzaminy

old_podklad_2_top3_760px.jpg

PRZYJMOWANIE EGZAMINÓW JEST ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA !

Egzaminy modułowe z wiedzy teoretycznej

Terminy egzaminów z podstawowej wiedzy teoretycznej w zakresie modułów tematycznych B1, L2, L3H oraz B2 i B2L wyznaczane są indywidualnie wg potrzeb zainteresowanych.

Egzaminy do licencji w kategorii B1.2 i B2 na typ:

 • SOCATA TB9 (Lycoming)
 • Piper PA-34-220T Seneca V (Continental)
 • Piper PA-28R-201 ARROW (Lycoming)
 • Z-242L Lycoming

kontakt: mgr inż. Andrzej Paluch

e-mail apaluch@prz.edu.pl

tel. 17 743 27 13

pdf-icon.png Zarządzenie Dyrektora OKL dot. bonifikaty za egzaminy dla studentów Politechniki Rzeszowskiej

Cennik egzaminów modułowych (zgodnie z aktualnym cennikiem stosowanym przez ULC)

B1.1, B1.2, B1.3, B2 egzamin modułowy pierwszy 300 PLN
B1.1, B1.2, B1.3, B2 egzamin modułowy poprawkowy 350 PLN
 L2, B3H, B2L egzamin modułowy  150 PLN 
egzamin teoretyczno-praktyczny na typ statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM)nieprzekraczającej 5700 kg 350 PLN

Wpłaty za egzamin należy dokonać przelewem na rachunek bankowy

38 1240 6292 1111 0011 2133 7666
(Uwaga! Nowy numer konta)

Politechnika Rzeszowska - Ośrodek Kształcenia Lotniczego
36-001 Trzebownisko, Jasionka 915

w tytule wpłaty: imię i nazwisko, data egzaminu, numer modułu
przykład: Jan Kowalski, 22-01-2015, M4

Prosimy o dokonywanie przelewów jednorazowo za kilka modułów.

Studenci Politechniki Rzeszowskiej, którzy udokumentują 90% obecności na zajęciach teoretycznych i praktycznych do egzaminów z wiedzy podstawowej B1.1, B1.2, B1.3, B2 przystępują bezpłatnie.

Zasady przeprowadzania egzaminów:

 • Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie dowodu potwierdzającego tożsamość oraz dowodu wpłaty opłaty za dany egzamin. Dowód wpłaty można przesłać e-mailem wcześniej przy zgłoszeniu faktu udziału w danym egzaminie.
 • wszystkie rzeczy (telefony komórkowe, kalkulatory, plecaki, torby, itp.) egzaminowany składa w wyznaczonej części sali – przy sobie można posiadać wyłącznie, dokument tożsamości, dowód wpłaty oraz przybory do pisania!!
 • Egzaminowany wypełnia oświadczenie o podejściu do egzaminu. Oświadczenie można wydrukować i wypełnić wcześniej. Do pobrania tutaj
 • Egzaminowanemu nie wolno korzystać z pomocy technicznych oraz w jakikolwiek sposób kontaktować się z innymi zdającymi lub osobami z zewnątrz. Zabronione jest posiadanie przy sobie telefonów lub urządzeń rejestrujących
 • egzaminowany wypełnia kartę egzaminacyjną - warunkiem ważności karty egzaminacyjnej jest czytelne jej wypełnienie oraz złożenie podpisów we wszystkich miejscach do tego przeznaczonych
 • test jest testem jednokrotnego wyboru – odpowiedzi należy zaznaczać na odwrocie karty egzaminacyjnej wyraźnie i czytelnie – zapiski na kartach z pytaniami nie będą brane pod uwagę
 • liczba pytań testowych i ewentualnie opisowych oraz czas na rozwiązanie jest różny w zależności od modułu oraz kategorii
 • po skończonym teście egzaminowany zwraca wszystkie karty, jakie otrzymał podczas egzaminu, włącznie z zestawem pytań
 • warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 75% poprawnych odpowiedzi. Wyniki są najczęściej dostępne następnego dnia roboczego.


W przypadku niezaliczenia danego modułu, można podjąć kolejną próbę zaliczenia tego modułu dopiero po upływie 90 dni od dnia, w którym odbywał się egzamin, z wyjątkiem przypadku odbycia dodatkowego szkolenia w zatwierdzonej MTO, która prowadzi kurs doszkalania w zakresie niezaliczonych obszarów z danego modułu, kiedy to można podjąć próbę zaliczenia niezdanego modułu po upływie 30 dni. Po trzech niezaliczonych próbach z danego modułu obowiązuje 12 miesięczna przerwa w podchodzeniu do danego modułu.
W przypadku nie zaliczenia jednej z części egzaminu (test lub opis) ponownie zdaje się tylko nie zaliczoną część.
Słuchacz, który korzystał z niedozwolonych pomocy, sprzętu niedozwolonego lub kontaktował się z innymi egzaminowanymi podczas egzaminu sprawdzającego wiedzę podlega dyskwalifikacji i nie może przystąpić do powtórnego egzaminu przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zdarzenia. Przypadek taki zgłaszany jest do Nadzoru Lotniczego ( ULC LPL-3 ), co znaczy, że egzaminu nie można zdać przed upływem 12 miesięcy w żadnej innej uprawnionej do egzaminowania Organizacji.


Organizacja MTO (po zaliczonym egzaminie) wystawia zaświadczenie zdania egzaminu w pełni uznawane przez właściwą władzę lotniczą.KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW EGZAMINU

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, www.prz.edu.pl, e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  tel. 17 865 1775, adres e-mail: iod@prz.edu.pl.

 3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu:
  realizacji i przeprowadzenia egzaminu – (dane kontaktowe: imię, nazwisko, dane o poprzednich egzaminach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie przeprowadzania egzaminu do uzyskania licencji Part-66 personelu poświadczającego.  Podanie danych jest obowiązkowe i konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

 4. Czas przechowywania danych:
  dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia czynności związanych z egzaminem oraz przez czas nieokreślony po jej zakończeniu.

 5. Prawa osób, których dane przetwarzamy:
  - żądanie dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 
  - żądania ograniczenia przetwarzania,

  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile pozwalają na to przepisy prawa.

 6. Posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 7. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu). 

podklad_2_bottom.jpg

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję